Davranış ve Etik Kuralları

revize edildi: 07.03.2017

İstanbul Bilgi Üniversitesi, öğrencilerine, çalışanlarına, gönüllü veya bedel karşılığında mal veya hizmet sunduğu veya aldığı kişiler ile bu ve benzeri ilişkiler kurmak üzere başvuran kişilere, ziyaretçilere cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, hamilelik, ırk ve etnik köken, uyrukluk, din ve inanç, dil, siyasi düşünce, toplumsal köken, engellilik, yaş ve benzeri temellere dayalı her tür ayrımcı söz ve davranışa karşı koruyucu bir eğitim, öğretim, çalışma, iş ve değerlendirme ortamı sağlamayı taahhüt eder. Bu taahhüt, yukarıda sayılan ilişkilerin başlaması, içeriği, niteliği, süresi, koşulları, hangi ad altında olursa olsun bedelleri, kapsamı ve sonlandırılması konusunda İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından alınan tüm kararlar bakımından geçerlidir. Engelli öğrenciler, öğrenci adayları ve çalışanlar için gerekli makul düzenlemeler yapılır.