Yayınlar

YENİ BİR ANAYASA HAZIRLIĞI VE TÜRKİYE

YENİ BİR ANAYASA HAZIRLIĞI VE TÜRKİYE
Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine

Yazar: Serap Yazıcı
ISBN: 978-605-399-097-0
Kategori: Hukuk
Boyutu: 16x23 cm 271 Sayfa
Basım Tarihi: Haziran 2009

Anayasalar, bir toplumu oluşturan farklı grupların hangi şartlarda birlikte yaşayabileceklerini gösteren, bu grupların haklarını ve menfaatlerini karşılıklı olarak güvence altına alan ortak yaşama belgeleridir, bu yüzden toplum sözleşmesi olarak da adlandırılırlar. Bir anayasanın toplum sözleşmesi olarak nitelendirilebilmesi için ise anayasanın, toplumun tüm kesimlerine eşit temsil hakkının garanti edildiği, bu kesimler arasında pazarlık, müzakere ve karşılıklı tavizleşme olanağının eşit olarak sunulduğu bir ortamda, karşılıklı rıza ve muvafakate dayanan bir uzlaşmayla hazırlanması gerekmektedir. Fakat Türkiye, uzun bir süreden beri içine sürüklendiği, giderek derinleşen, etnik, dinsel, mezhepsel, kültürel ve siyasal kutuplaşma ortamında yeni bir anayasanın yapımı sürecinin gerektirdiği diyalog, müzakere, hoşgörü ve uzlaşma yeteneğinden büyük ölçüde yoksun görünmektedir.

Serap Yazıcı, Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine başlıklı çalışmasında, gerek yapım süreci gerekse içerdiği hükümler yönünden sivil ve demokratik bir anayasanın ne olduğunu tartışarak, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana kabul edilen anayasaları- 1924, 1961, 1982- mercek altına alıyor. Bu anayasaların hiçbiri halkın katılımıyla ve serbest iradesiyle hazırlanan belgeler değildir. Yürürlükte olan 1982 anayasası ise devlet otoritesini güçlendiren vesayetçi yapısıyla hak ve özgürlükleri korumasız bırakarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde önemli bir engel teşkil etmektedir ve kısmi reformlarla bu engeller kalkmamaktadır. Hazırlanan anayasa taslaklarını da ayrıntılı bir şekilde ele alan Yazıcı, kentteki yegâne oyunun demokrasi olması için çoğulcu, liberal ve demokratik bir anayasanın ipuçlarını sunmaktadır.

Kitabı satın almak için tıklayın.

DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE

DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE

Yazar: Serap Yazıcı
ISBN: 978-605-399-086-4
Kategori: Hukuk
Boyutu: 16x23 cm 402 Sayfa
Basım Tarihi: Nisan 2009

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin halen yürürlükte bulunan 1982 tarihli Anayasası, 12 Eylül 1980’de Türk Silahlı Kuvvetleri adına yönetime el koyan Milli Güvenlik Konseyi’nin de içinde yer aldığı bir kurucu meclis tarafından hazırlanmış, 6 Kasım 1982 tarihinde halk oylamasına sunularak % 8.63 hayır oyuna karşılık % 91.37 evet oyu ile kabul edilmek suretiyle yürürlüğe girmiştir. Bireyi devlete karşı değil, devleti bireye karşı korumayı amaç edinen 1982 Anayasası yasakçı ve vesayetçi bir ruhla kaleme alınmıştır; bu ruhun kısmi değişikliklerle tasfiyesi ve yerine özgürlükçü, demokratik bir anayasa düzeninin kurulması mümkün değildir.

Serap Yazıcı, Demokratikleşme Sürecinde Türkiye’de zaman geçirmeden ele alınması gereken temel siyasal ve hukuki problemlere odaklanarak, bu problemlerin ancak, özgürlükçü ve demokratik bir zihniyetle, halkın gerçek temsilcileri tarafından hazırlanan yeni bir anayasa ile çözülebileceğini vurguluyor. 1982 Anayasası’nın temel özellikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yetki ve ayrıcalıkları ve yeni bir Anayasa’nın yapım süreci başlıklarıyla Türkiye’nin kendi içindeki durumuna odaklanan Yazıcı, Avrupa Birliği sürecinin Türk Anayasa düzeni üzerindeki etkilerini egemenlik yetkisinin devri, hukuk devletinin değişen içeriği ve kadın hakları çerçevesinde tartışıyor. Bu makaleler, 1982 Anayasası’nın vesayetçi ruhuyla mücadele ederek

Kitabı satın almak için tıklayın.

HUKUKTA LATİNCE

HUKUKTA LATİNCE
Teknik Terimler-Özlü Sözler
2. Baskı

Yazar: Belgin Erdoğmuş
ISBN: 978-975-6857-93-5
Kategori: Hukuk
Boyutu: 13x19,5 cm 155 sayfa
Basım Tarihi: Kasım 2008

Latince, iki bin yılı aşkın bir süre önce konuşulan, yazılan ama bugün artık ölü olarak adlandırılan, Hint-Avrupa dil ailesine mensup bir dildir. Ancak Latince’nin en önemli özelliği yaygın olduğu tarihi dönemlerde bir bilim ve edebiyat dili olması, yüzlerce yıl sonra değişik Roman dillerine ve lehçelerine kaynaklık etmesidir. Roma’nın bir şehir olarak kurulmasından, büyük bir imparatorluk haline gelip, egemenliğini sürdürdüğü dönemlere ve Bizans’ın yıkılışına kadar geçerli hukuk sistemi olan Roma Hukuku Latince’yi temel alır. Günümüzde Kıta Avrupası ve Türk hukukunun dayandığı temel kavramların çoğunun kaynağı olan Roma Hukuku ve Latince, bu anlamda hukuk eğitimi içinde çok önemli bir yere sahiptir.

Hukukta Latince kitabını derleyen Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş, elinizdeki derlemenin bir Roma Hukuku Sözlüğü olmadığını söylerken, derlemede yer alan teknik terimlerle özlü sözlerin çoğunun kaynağının Roma Hukuku olduğunu özellikle belirtir. Latince bilmeyen ya da teknik terimlere uzak kalan bir hukukçunun karşılaştığı mesleki güçlükleri çok iyi bilen İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Erdoğmuş’un bu derlemesi hukuk dünyamızda önemli bir boşluğu dolduracaktır.

Kitabı satın almak için tıklayın.

VERGİ GENEL HUKUKU

VERGİ GENEL HUKUKU
2. Baskı

Yazar: M. Kâmil Mutluer
ISBN: 975-6176-38-5
Kategori: Hukuk
Boyutu: 16x23 cm 548 sayfa
Basım Tarihi: Ekim 2008

Türkiye’de vergi hukukunun diğer ülkelere göre geç gelişmeye başlayan bir hukuk dalı oluşu, bu dalın diğer hukuk dallarıyla olan teorik ilişkisinin yeterince kurulamaması sonucunu doğurmuş; dolayısıyla bu alanda yapılan çalışmalar da hem öğretide hem de uygulamada çok önemli olan vergi hukukunun her düzeydeki gelişimini engellemiştir.

İşte İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. M. Kâmil Mutluer’in Vergi Genel Hukuku adlı eseri, bir yandan son yıllarda ülkemizde bu alanda yapılan değişiklikleri dikkate alarak konuyu güncelleştirirken, diğer yandan vergi hukukuna farklı bir yaklaşımı geliştirmekte ve bu anlamda önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Kitapta ülkemizde var olan hukuksal konum dikkate alınarak, Vergi Genel Hukuku’na ilişkin konular sistematik olarak ele alınmış, özellikle kitapta yer alan Vergi Ceza Hukuku, Vergi Yargı Hukuku ve Vergi İcra Hukuku bölümlerinde hukukun diğer alanlarıyla vergi hukuku arasındaki ilişkiler teorik bir temele oturtulmaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak Mutluer’in Vergi Genel Hukuku’nun hukuk öğrenimi gören öğrencilerle birlikte ekonomi, işletme, maliye ve vergi gibi alanlarda çalışan herkesin yararlanacağı bir başvuru kitabı olacağına inanıyoruz.

Kitabı satın almak için tıklayın.

HUKUKA GİRİŞ

HUKUKA GİRİŞ
5. Baskı

Yazar: Aydın Aybay, Rona Aybay
ISBN: 975-6857-73-0
Kategori: Hukuk
Boyutu: 16x23 cm
Basım Tarihi: Ekim 2008

Prof. Dr. Aydın Aybay ile Prof. Dr. Rona Aybay’ın birlikte kaleme aldıkları ve yıllardır çeşitli üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan Hukuka Giriş, aynı konuda yapılmış çalışmalardan farklı bir bütünlüğe sahip olmasıyla dikkati çekmektedir.

Türkiye’de hukuk eğitiminin, ondan da öte genel anlamda teori ve uygulamadaki hukukun önde gelen isimlerinden olan Aybaylar’ın yılların bilgi birikimiyle pratik zenginliğine dayanan bu kitabı, kendi içindeki sistematiği ile öne çıkarken; anlatımındaki yalınlık ve konuları sunuşundaki yöntemiyle de benzerlerinden ayrılmaktadır.

Genel olarak, toplumsal ilişkileri düzenleyen kuralların bir araya getirilmesi biçiminde tanımlanan hukuk, içerdiği bu kuralların toplumda görülen çok yönlü ve karmaşık uygulamalarından dolayı değişik dallar biçiminde sınıflandırılmıştır. Hukuka Giriş, bütün hukuk kurallarını kucaklayan ve bunları mantıklı bir sistem içinde yerine koyarak sergileyen “kamu hukuku” ve “özel hukuk” ayırımından kalkarak, toplumdaki hukuk olgusunun tüm yönlerinin incelenmesini temel almaktadır.

Prof. Dr. Aydın Aybay ve Prof. Dr. Rona Aybay bu yapıtlarında, hukuk kurallarının diğer toplumsal davranış kurallarıyla olan ilişkilerinden hareketle, hukukun kaynaklarını irdelemiş; özel ve kamu hukukunun hak, mal, mülkiyet, devlet vb. gibi temel kavramlarının toplumda hukuksal olarak yer ve zaman bakımından uygulanmasının ayrıntılı değerlendirmesini de yapmışlardır.

Çağdaş hukukun en önemli kavramı olarak öne çıkan “insan hakları”, kitapta yer alan konuların işlenmesinde temel bir yaklaşım olarak benimsenmiştir. Kitapta İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin, anlaşılır bir Türkçe çevirisinin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Almanca metinlerine yer verilmesi bu bakımdan yerinde olmuştur.

Bu yapıt, hukukla yeni tanışan öğrencilerin ve hukuk mesleği dışındaki okurların yanı sıra, hukukun bütünü ya da belli bir konusu hakkında, kısa yoldan bilgi tazelemek isteyen hukukçulara da yararlı olabilecektir.

Kitabı satın almak için tıklayın.

VATANDAŞLIK HUKUKU

VATANDAŞLIK HUKUKU
3. Baskı

Yazar: Rona Aybay
ISBN: 975-6857-95-1
Kategori: Hukuk
Boyutu: 16x23 cm 520 sayfa
Basım Tarihi: Ekim 2008

Vatandaşlık (uyrukluk) bireyi devlete bağlayan hukuksal bağların bütünü olarak tanımlanmakla birlikte, bu tanım kişinin kendini sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleriyle hangi topluma veya hangi devlete daha yakın saydığını dikkate almadığı için bir yanıyla eksik kalmaktadır.

Prof. Dr. Rona Aybay, yıllardır çeşitli üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan Vatandaşlık Hukuku adlı yapıtında, vatandaşlık (uyrukluk) bağının özelliğinin saptanmasında ya da bu bağın oluşup, çözülmesinde “hukuk ötesi” nedenlerin de pozitif hukuk açısından dikkate alınabildiğini önemle belirtmektedir.

Vatandaşlığa ilişkin var olan tüm hukuk kurallarının bir bütün oluşturduğunu öne süren Aybay, tanımlanan bu bütünün uyrukluğun kazanılmasından, yitirilmesine, değiştirilmesine ve kanıtlanmasına kadar uzanan konuları kapsadığını; bunların devletten devlete değişiklik gösterdiğini, bu nedenle her devletin vatandaşlık hukukunun kendine özgü olmasının yanı sıra uluslararası niteliklere de sahip bulunmasının vazgeçilmez bir özellik olduğunu vurgulamaktadır.

Kitabı satın almak için tıklayın.

UĞUR ALACAKAPTAN'A ARMAĞAN 1

UĞUR ALACAKAPTAN'A ARMAĞAN 1

Yazar: Mehmet Murat İnceoğlu
ISBN: 978-605-399-043-7
Kategori: Hukuk
Boyutu: 19x24 cm 792 sayfa
Basım Tarihi: Haziran 2008

Akademik yaşamına 1955’te mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlayan Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, buradaki görevini 1970 yılında Hukuk Fakültesi dekanı olarak tamamladıktan sonra, çeşitli üniversitelerde dersler vermeyi sürdürmüş, bu arada da TRT Yönetim Kurulu üyeliği, Ankara senatörlüğü gibi görevlerde de bulunmuş çok yönlü bir kişiliktir.

Bu kitap, uzun süreli meslek hayatı boyunca birçok hukukçu yetiştirmiş olan Prof. Dr. Uğur Alacakaptan’ın öğrencileri ve meslektaşlarının Alacakaptan’la ilgili anılarının yanı sıra, hukuk alanındaki çeşitli konulardaki makalelerine ve yorumlarına yer vermektedir ve bu açıdan da aynı zamanda kapsamlı bir yorum kitabı olma niteliğindedir.

Kitabı satın almak için tıklayın.

UĞUR ALACAKAPTAN'A ARMAĞAN 2

UĞUR ALACAKAPTAN'A ARMAĞAN 2

Yazar: Mehmet Murat İnceoğlu
ISBN: 978-605-399-044-4
Kategori: Hukuk
Boyutu: 19x24 cm 793 sayfa
Basım Tarihi: Haziran 2008

Akademik yaşamına 1955’te mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlayan Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, buradaki görevini 1970 yılında Hukuk Fakültesi dekanı olarak tamamladıktan sonra, çeşitli üniversitelerde dersler vermeyi sürdürmüş, bu arada da TRT Yönetim Kurulu üyeliği, Ankara senatörlüğü gibi görevlerde de bulunmuş çok yönlü bir kişiliktir.

Bu kitap, uzun süreli meslek hayatı boyunca birçok hukukçu yetiştirmiş olan Prof. Dr. Uğur Alacakaptan’ın öğrencileri ve meslektaşlarının Alacakaptan’la ilgili anılarının yanı sıra, hukuk alanındaki çeşitli konulardaki makalelerine ve yorumlarına yer vermektedir ve bu açıdan da aynı zamanda kapsamlı bir yorum kitabı olma niteliğindedir.

Kitabı satın almak için tıklayın.

TEORİDE VE UYGULAMADA KAMU MALİYESI

TEORİDE VE UYGULAMADA KAMU MALİYESI

Yazar: Ahmet Kesik, M. Kâmil Mutluer, Erdoğan Öner
ISBN: 978-605-399-006-2
Kategori: Hukuk
Boyutu: 16x23 cm 525 sayfa
Basım Tarihi: Kasım 2007

Ülkemizde bugüne kadar yayımlanmış olan kamu maliyesi kitaplarında konu, genel olarak teorik açıdan ele alınmış, uygulama düzeyindeki yaklaşımlara çok az yer verilmiştir. Oysa kamu maliyesine ilişkin yayınlarda esas olarak iki önemli husus üzerinde durmak gerekmektedir. Bunlardan ilki bu disipline ait konuların her anlamda teorik esaslara uygun olması, diğeri ise yazılan eserde ülke uygulamalarının bilimsel açıdan değerlendirmesi ve bunun örneklerle gösterilmesidir.

İşte daha önce İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları'nda 2. baskısı yapılan Bütçe Hukuku adlı kitabın yazarları Prof. Dr. M. Kâmil Mutluer, Doç. Dr. Erdoğan Öner ve Dr. Ahmet Kesik bu eserlerinde kamu maliyesini hem teorik hem de uygulama yönleri ile birlikte ele almaktadırlar.

Böylelikle kitabın daha geniş bir okur kitlesine seslenmesi amaçlanmaktadır. Diğer yandan son zamanlarda yazılmış olan kamu maliyesi kitaplarının büyük bir kısmı, salt ekonomik yaklaşım içinde ele alınmakta, yani genellikle konuların kantitatif yönüne ağırlık verilmektedir. Bu nedenle bu tür bir yazım şekli daha çok ekonomi alanında eğitim gören öğrenciler için yarar sağlamaktadır.

Ne var ki, bu yöntem de hukuk ve diğer bazı alanlarda öğrenim gören öğrenciler ile uygulayıcılar için bazı zorluklar doğurmaktadır. Konunun seslendiği öğrenci ve uygulayıcılar için kamu maliyesine kurumsal yönden yaklaşılması ise daha yararlı bir yöntemdir. Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi bunlar dikkate alınarak konunun uzmanı üç yazar tarafından kaleme alınmış ve kitabın yazımında daha çok hukuki yaklaşım benimsenmiştir. Çalışmanın bu konuda bir başvuru kaynağı olacağına inanıyoruz.

Kitabı satın almak için tıklayın.

VERGİ ÖZEL HUKUKU

VERGİ ÖZEL HUKUKU

Yazar: M. Kâmil Mutluer
ISBN: 978-975-6176-89-4
Kategori: Hukuk
Boyutu: 16x23 cm 371 sayfa
Basım Tarihi: Mayıs 2007

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanan Prof. Dr. M. Kâmil Mutluer’in Vergi Genel Hukuku adlı kitabının tamamlayıcısı niteliğini taşıyan bu kitapla birlikte vergi hukukunun genel ve özel hükümleri bir araya getirilmiş oldu.

Yazar, Vergi Genel Hukuku adlı çalışmasında farklı bir yaklaşım benimsemiş ve vergi hukuku ile bu alana yakın dalları birbirleriyle ilişkilendirmeye çalışmıştır. Bu çalışmasında da buna paralel bir yöntem izleyen Mutluer, çok yönlü ve yeni gelişmeye başlayan bir bilim alanı olan vergi hukukunu hem kuramsal açıdan hem de mevzuat açısından inceleyerek, sadece mevzuat niteliğine sahip vergi hukuku çalışmalarının bir adım ötesine geçiyor.

Mutluer’in disiplinlerarası yaklaşımı, bu kitabın hem hukuk öğrenimi görenler hem de işletme ve ekonomi alanlarında çalışanlar için önemli bir kaynak olmasını sağlıyor. Bir yandan ekonomi ve işletme öğrencilerine hukuk ile ilgili bilgiler aktarılırken, diğer yandan hukuk öğrenimi görenlerin kendilerine yabancı olan vergi hukuku alanına adım atması kolaylaştırılıyor.

Disiplinlerarası niteliğiyle bu kitap, hem ilgili alanlarda öğrenim gören öğrenciler hem de uygulayıcılar için önemli bir kaynak olacaktır.

Kitabı satın almak için tıklayın.

YABANCILAR HUKUKU

YABANCILAR HUKUKU
2. Baskı

Yazar: Rona Aybay
ISBN: 975-6176-04-0
Kategori: Hukuk
Boyutu: 16x23 cm 302 Sayfa
Basım Tarihi: Şubat 2007

Yabancılar Hukuku Prof. Dr. Rona Aybay'ın, Devletler Özel Hukuku profesörü olarak uzun yıllardır verdiği derslerde geliştirdiği bilgi birikimiyle birlikte, aynı zamanda sekiz yıl süreyle bir uluslararası insan hakları mahkemesinde yargıç olarak görev yaptığı dönemde edindiği mesleki deneyimleri yansıtmaktadır.

Bu kitapta benimsenen yaklaşım; Yabancılar Hukukuna ilişkin sorunların, özünde İnsan Hakları alanına girdiği anlayışına dayanmakta, bunun gereği olarak da, konular Türk yasalarının yanı sıra, Uluslararası İnsan Hakları belgeleri açısından da değerlendirilmektedir. Kitapta, sorunların tarihsel, sosyal, ekonomik ve siyasal yönlerine de değinilmektedir. Ancak yazar bunu yaparken sorunların pozitif hukuka ilişkin yönlerini de ihmal etmiyor; tersine Yabancılar Hukuku alanındaki yeni yasaların gerekçelerini, TBMM komisyonlarındaki ve genel kurulundaki görüşmeleri de değerlendiriyor.

Yabancılar Hukukunun diğer hukuk dalları ile ilgisi bulunduğunu ama aynı zamanda bağımsız bir dal olduğunu belirten Prof. Dr. Rona Aybay, İnsan Hakları Hukuku alanındaki gelişmelerin sonucunda, hak ve özgürlüklerden yararlanma açısından uyruk-yabancı ayrımı ortadan kalktığı ölçüde Yabancılar Hukuku alanında da daralmanın yaşanacağını belirtiyor. Yabancılar Hukuku kitabının hem hukuk uygulayıcılarına hem de bu alanda akademik çalışma yapacaklara yardımcı olacağına ve bir başvuru yapıtı olacağına inanıyoruz.

Kitabı satın almak için tıklayın.

BÜTÇE HUKUKU

BÜTÇE HUKUKU

Yazar: Ahmet Kesik, M. Kâmil Mutluer, Erdoğan Öner
ISBN: 975-6176-18-0
Kategori: Hukuk
Boyutu: 16x23 cm 334 Sayfa
Basım Tarihi: Kasım 2006

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Kâmil Mutluer, Maliye Bakanlığı eski müsteşarı Doç. Dr. Erdoğan Öner ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Ahmet Kesik’in kaleme aldıkları Bütçe Hukuku, ülkemizde son yıllarda sürekli gündemde olan çağdaş kamu mali yönetimi ilkelerine ışık tutarak, bu ilkelerin yapılan köklü mevzuat değişiklikleriyle yorumlanıp, sistemli bir hale getirilmesini amaçlamaktadır.

Günümüzde çağdaş devlet anlayışı; daha çok vergi almayı değil nasıl daha iyi ve rasyonel harcama yapılabilir konusunu ön plana alarak, sağlıklı bir bütçe sisteminin kamu kaynaklarının kullanımındaki etkinliğine, ekonomik yarara ve verimlilik ilkesine dayanmaktadır.

Bugün Türkiye’de de, kamu kaynaklarının uluslararası genel kabul görmüş kurallara uygun olarak hukuki ve ekonomik yanlarının dikkate alınması ve özellikle harcama sonrası denetime ağırlık verilmesi yönünde yaygın bir anlayış hâkim olmuş ve buna uygun olabilecek yasal değişiklikler yapılmıştır. Bu ise süreç içinde Türkiye’de bozulan bütçe birliğinin tekrar sağlanması, mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin ön plana çıkması, kamu kaynaklarının performans yönetimi anlayışına uygun olarak etkin, ekonomik ve verimli olarak kullanılması ve çağdaş kamu mali yönetimi ilkelerinden biri olan önceden idarecilere serbesti tanıyıp harcama sonrası etkin bir denetim yapılması konusunda köklü açılımlar sağlayacaktır.

Kamu mali yönetimi konusunda tüm bu gelişmeleri ele alan Bütçe Hukuku, bir başka yanıyla hukuk, işletme ve ekonomi dallarında öğrenim gören öğrencilere, kamu mali yönetiminde görev yapan kişilere, hukukla ilgili herkese yardımcı olabilecek özellikler taşımaktadır.

Kitabı satın almak için tıklayın.

xxx

YUNANİSTAN ANAYASASI

Yazar: Serap Yazıcı
ISBN: 975-6176-19-9
Kategori: Hukuk
Boyutu: 16x23 cm 126 sayfa
Basım Tarihi: Haziran 2005

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Yunanistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin ortak çalışmasında; Yunanistan Anayasası’nın, Yunanistan’ın Avrupa ile bütünleşme sürecinde geçirmiş olduğu değişikliklere dikkat çekilerek, Türk anayasa yapıcılarıyla, hukukçulara Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile ilgili benzeri çalışmaları için karşılaştırmalı bir yönteme başvurma imkânı sağlıyor.

Yunanistan Anayasası’nın Türkçe çevirisini yapan ve kitaba 1982 Türk Anayasası’nın temel özelliklerini, geçirdiği değişiklikleri Yunan Anayasası ile karşılaştırarak kaleme aldığı bir makale ile katkıda bulunan Doç. Dr. Serap Yazıcı, buna benzer bir çalışmanın Yunanca yapılarak, Yunanlı parlamenterlere ve akademisyenlere sunulmasının iki ülke arasında her aşamada kurulacak ilişkiler açısından yararlı olacağını belirtmektedir.

Kitabı satın almak için tıklayın.

ULUSLARARASI DÜZEYDE YASALARIN ÇATIŞMASI

ULUSLARARASI DÜZEYDE YASALARIN ÇATIŞMASI
(KANUNLAR İHTİLAFI)

Yazar: Rona Aybay, Esra Dardağan
ISBN: 975-6176-14-8
Kategori: Hukuk
Boyutu: 16x23 cm 323 Sayfa
Basım Tarihi: Mart 2005

Günümüzde genişleyen uluslararası ilişkilerle birlikte, karmaşıklaşan ihtilaflara çözüm bulunmasının önemi de artmıştır. Bu konu, özellikle Türkiye’yle ilgili olarak son kırk yıldır ortaya çıkan bazı gelişmelerin sonucunda daha da özel bir dikkat ister duruma gelmiştir. Yurtdışında yaşayan ve sayıları milyonlarla ifade edilen Türklerin yanı sıra başka ülkelerle iş ilişkisi içinde olan girişimcilerimiz ve ülkemizde yatırım yapan yabancı gerçek ve tüzel kişilerin iş yaşamından doğan çok yönlü sorunlarına Yasa Çatışması Hukuku kapsamında çözümler bulunması zorunludur.

Eski deyimle "Kanunlar İhtilafı" diye de bilinen “Yasa Çatışması” alanına giren konular, gerek hukuk uygulayıcıları gerekse öğrenciler için çoğu zaman anlaşılması güç ve karmaşık sorunlar gibi görülmüştür. İşte bu konulara, Özel Hukukun ve Kamu Hukukunun temel kavramlarını dikkate alan bilimsel bir yaklaşım, çetrefil gibi gözüken sorunların anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Ancak hukukun çeşitli dallarını kavrayan bu yaklaşım, belirli bir birikime sahip olmayı, öğrenciye ve hukuk uygulayıcısına anlaşılabilir bir dille aktarabilecek ayrı bir yetkinliği gerektirmektedir.

İşte İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rona Aybay ile Ankara Üniversitesi SBF öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Dardağan’ın Uluslararası Düzeyde Yasaların Çatışması yapıtında söz konusu yaklaşım benimsenmiş ve sonuçta okurlara, çetin gibi görünen konuların rahat anlaşılıp, kavranabildiği bir kitap sunulmuştur.

Kitabı satın almak için tıklayın.

İNTERNET VE HUKUK

İNTERNET VE HUKUK

Editör: Yeşim M. Atamer
ISBN: 975-6857-62-5
Kategori: Hukuk
Boyutu: 16x23 cm
Basım Tarihi: Ocak 2004

Günümüze damgasını vuran “enformasyon devrimi”nin, toplumsal hayatı kalıcı bir şekilde değiştirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu devrimin en önemli öğesi olan internet, bilgiye ulaşma ve bunu aktarma tekniklerini geliştirmiş, ticaret hayatına çeşitlilik kazandırmıştır.

Ancak birçok teknolojik yenilikte olduğu gibi internet kullanımında da hukuksal açıdan çözüm üretilmesi gereken sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle Türkiye’de, bu alanda çok ciddi bir düzenleme eksikliği vardır. İnternet kullanımına ilişkin tasarılar gereken hızda yasalaşamamıştır.

Hukuksal alanda yaşanan bu düzenleme eksikliğinin nasıl giderilebileceğine bir ölçüde ışık tutmak düşüncesiyle Yrd. Doç. Dr. Yeşim Atamer’in yayına hazırladığı bu kitapta, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Barosu ve İnternet ve Hukuk Platformu’nun düzenlemiş olduğu konferansın bant çözümlerine, kendi alanlarında uzmanlaşmış hukukçuların makalelerine ve internet hukuku alanında önem taşıyan bir dizi uluslararası hukuksal metinlerin tercümelerine yer veriliyor.

Kitabı satın almak için tıklayın.

BAŞKANLIK VE YARI-BAŞKANLIK SİSTEMLERİ

BAŞKANLIK VE YARI-BAŞKANLIK SİSTEMLERİ

Yazar: Serap Yazıcı
ISBN: 975-6857-30-7
Kategori: Hukuk
Boyutu: 16x23 cm
Basım Tarihi: 198 Sayfa

Demokrasi üzerine yapılan çalışmalarda ele alınan en önemli sorunlardan biri, hükümet sistemleri ile yaşayabilir, sağlam demokratik bir sistem yaratmak arasındaki ilişkidir.

Serap Yazıcı, başkanlık sistemlerinin dayandıkları temel unsurları ve bu unsurların yol açtığı sorunları tartışıyor. Başkanlık yönetimi ile bir ara model olarak tanımlanan yarı-başkanlık yönetimini karşılaştırmalı olarak inceleyen Yazıcı, Türkiye´deki parlamenter sisteme işlerlik kazandıracak öneriler de sunuyor.

Kitabı satın almak için tıklayın.

ADALET GÖZET-YARGI SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ADALET GÖZET-YARGI SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yazar: Seda Kalem
ISBN: 978-605-399-123-6
Kategori: İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları
Boyutu: 16x23 cm
Basım Tarihi: Ocak 2010

Yargı sisteminin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde, vatandaşın bu sistem içerisinde nasıl bir rol oynadığı, adliyelerin ve mahkemelerin vatandaşa hizmet etmekte ne kadar başarılı olduğu, vatandaşların yargı sistemi hakkında ne bildiği ve bu bilgileri nereden edindiği gibi sorular genellikle gözden kaçmaktadır. Türkiye’de, yargının işleyişine dair tartışmalar daha ziyade sistemin eksikliklerine odaklanmaktadır. Davaların uzunluğu, artan iş yükünün ortaya çıkardığı sorunlar, hâkim ve savcı sayısının azlığı gibi konular, adeta yargının işleyişindeki aksaklıkların genel bir çerçevesini oluşturmaktadır. Hatta bağımsızlık ve tarafsızlık gibi, hukuk düzeninin temelini oluşturan ilkelerin de gene sistemin yapısındaki veya işleyişindeki sorunlarla bağlantılı olarak tartışıldığına sık sık şahit olmak mümkündür.

Bu kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen Adalet Gözet projesinde elde edilen bulguların değerlendirilmesine dair farklı alanlardan araştırmacıların katkılarından oluşmaktadır. Adalet Gözet, yargı sistemine vatandaşın gözünden bakmayı hedefleyen bir inceleme projesidir. Bu kitaptaki katkılar arasında, Türkiye’de, vatandaşların mahkemelere yönelik algı ve tutumları; bir kamu hizmeti olan adalet hizmetlerinde performans kriterlerinin ölçülmesi; hesap verebilirlik; adalet hizmetlerinde insan hakları ve medyanın yargıya ilişkin haberleri yansıtma tarzı gibi konular yer almaktadır.

Vatandaşların algıları, bu konulara ilişkin bilgi seviyesi, görüşleri ve tutumları ekseninde gerçekleştirilen bu inceleme, yargının işleyişiyle ilgili tartışmalara ve değerlendirmelere, özellikle hukuk ve toplum arasındaki bağın güçlendirilmesi yönünde bir katkıdır.

Kitabı satın almak için tıklayın.

İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE YARGILAMA SÜRECİ

İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE YARGILAMA SÜRECİ
Taraflar, Davalar ve İşleyiş

Yazar: Galma Jahic, İdil Elveriş, Seda Kalem
ISBN: 978-605-399-069-7
Kategori: Hukuk
Boyutu: 16x23 cm 270 Sayfa
Basım Tarihi: Şubat 2009

Birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de gerek ceza gerekse hukuk mahkemeleri ile ilgili yakınmaların başında, yığılma ve gecikmeler gelmektedir.

Bu araştırmada, eldeki kaynaklar ne kadar sınırsız olsa ve mahkeme ve hâkim sayısı ne kadar çok olsa da, gecikme sorununun çözülmesinin yine de farklı bir anlayış gerektireceği düşüncesinden yola çıkılmıştır. Dolayısıyla, İstanbul’daki Asliye Hukuk Mahkemeleri bir pilot çalışma ile incelenerek, yargılama sürecinin nasıl işlediği anlaşılmak istenmiştir. Bunun için de “Gecikmelerden sorumlu taraflar kimlerdir”, “Duruşmaların ne kadarında hiçbir işlem yapılmamaktadır”, “En uzun süren davalar hangileridir”, “Asliye Hukuk Mahkemeleri’nden en çok kimler faydalanır”, “Tarafların yüzde kaçının avukatı vardır” gibi sorulara cevap aranmış, bu sayede yargılama sürecinin aktör ve tarafları anlaşılmaya ve sorunları teşhis edilmeye çalışılmıştır.

Yaşanan sorunlar ne derece önemli ve içinden çıkılmaz görünürse görünsün, sorunların ve nedenlerinin verilere dayanarak tespit edilmesi önemli görüldüğünden, bu araştırmanın, Türkiye’de veriye dayanan, sadece kanun değişikliği ile sorunların çözülmeyeceğini anlayan, vatandaşın fikirlerini de dikkate alan bir yargı politikası oluşturma geleneğinin oluşmasına katkı sağlaması umulmaktadır.

Kitabı satın almak için tıklayın.

PUSULA

PUSULA

Yazar: Patricia Brander, Bárbara Oliveira, Rui Gomes, Jana Ondrácková, Ellie Keen, Alessio Surian, Marie-Laure Lemineur, Olena Suslova
Çeviren: Burcu Yeşiladalı
ISBN: 978-605-399-014-7
Kategori: İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları
Boyutu: 20,5x29,5 cm 418 sayfa
Basım Tarihi: Mayıs 2008

İnsan hakları sadece yasal önlemlerle savunulamaz. İnsan haklarının başta gençler olmak üzere herkes tarafından korunması ve kollanması gerekir. Böyle bir bilincin ya da insan hakları kültürünün oluşturulması için yaygın ve okulla sınırlı kalmayan bir insan hakları eğitimine duyulan ihtiyaca karşın eğitimciler ve gençlik çalışanlarının elindeki kaynaklar oldukça az.

PUSULA, bu boşluğu doldurmak amacıyla Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmıştır. PUSULA, genç insanları insan haklarına yönelik olarak kendi toplumsal çevreleri içinde ve kendi istedikleri şekilde harekete geçmeye dönük bir farkındalık geliştirmeyi amaçlayan bir insan hakları eğitimi el kitabıdır. Bu amaçla çalışmalar yürütmek isteyen gençlik önderleri, öğretmen ve eğitmenlere yönelik somut fikirler ve pratik aktivitelerle birlikte eğitimlerde kullanılmak üzere insan hakları, insan hakları eğitimi ve "yurttaşlık", "çocuklar", "çevre", "toplumsal cinsiyet eşitliği", "ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı", "sağlık", "küreselleşme", "barış", "yoksulluk" ve "spor" gibi farklı özel konularda bilgi sağlayan bölümleri içermektedir. İnsan hakları eğitimini en geniş anlamıyla, insan onurunda eşitlik anlayışını destekleyen eğitsel programlar ve etkinlikler olarak kabul eder ve genç insanların kendilerini birer kaynak olarak görür.

Avrupa Konseyinin İnsan Hakları Eğitimi Gençlik Programı kapsamında çeşitli disiplinlerden ve farklı kültürlerden gelen bir yazar ve eğitimci ekibinin hazırladığı PUSULA, öğrencilere, onların çevrelerine ve kendi kişisel kaygılarına odaklanan deneyimsel ve yaygın eğitim yaklaşımlarını temel almaktadır.

Bugüne kadar dünyanın birçok diline çevrilmiş olan PUSULA insan hakları, demokrasi ve yurttaşlıkla ilgilenen herkes için farklı yaklaşımlar içermektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak, PUSULA’nın Türkiye’nin İnsan Hakları alanındaki gelişimine olumlu katkılarda bulunacağına inanıyoruz.

Kitabı satın almak için tıklayın.

MAHKEMEDE TEK BAŞINA

MAHKEMEDE TEK BAŞINA

Yazar: İdil Elveriş, Galma Jahic, Seda Kalem
ISBN: 978-605-399-007-9
Kategori: İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları
Boyutu: 19x21 cm 280 Sayfa
Basım Tarihi: Kasım 2007

Gözaltına alınan, tutuklanan ve genel olarak yargılanan sanıklara yönelik olarak verilen avukatlık hizmeti son dönemde sık sık Türkiye gündeminde yer almıştır: önce yeni Türk Ceza Kanunu değişiklikleri çerçevesinde sonra da bu hizmeti sunan avukatlara ödenmeyen ücretlerle. Bu kitap ise odağın, olması gereken yere, hizmetin alıcılarına çevrildiğinde çıkan görüntüyü ortaya koymaktadır. İstanbul Ceza Mahkemelerinde tam da yeni kanun uygulamaya girdiği sırada yapılan gözlemler, incelenen dosyalar ve hâkim-savcı-avukat mülakatlarından çıkan hizmete ilişkin bulgular, söz konusu çabanın ne denli yerinde olduğunu göstermiştir. Zira araştırmanın temel bulgusu, hizmete erişim oranının beklentilerin de ötesinde düşük olduğudur. Bu, Türkiye için ücretsiz hukuki yardım da dâhil olmak üzere savunma hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış olan silahların eşitliği ilkesi açısından sıkıntı yaratmaktadır. Diğer yandan, sonuçlar verilen hizmetin yarattığı etkinin de soru işaretleri içerdiğini ortaya koymaktadır. Bu durum hizmetin kalitesine ilişkin sorunlar olduğunun da göstergesi olarak düşünülebilir.

Son olarak, araştırma dünyada yaygın şekilde yapılan, “hukuk ve toplum çalışmaları” açısından Türkiye’de önemli bir ilk örnek teşkil etmektedir. Bu anlamda, kanunların nasıl uygulandığını saha bulguları ışığında gösteren kitap, hukuk politikalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Kitabı satın almak için tıklayın.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DE İNSAN HAKLARI YORUMLARI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DE İNSAN HAKLARI YORUMLARI

Yazar: Lema Uyar
ISBN: 975-6176-63-6
Kategori: İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları
Boyutu: 16x23 cm 427 Sayfa
Basım Tarihi: Eylül 2006

1976’dan beri yürürlükte olan Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik en önemli Birleşmiş Milletler belgeleridir.

Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ile kurulan İnsan Hakları Komitesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Kurulan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, sözleşmelerin getirdiği raporlama sistemini yürütürken, sözleşmelerde yer alan her bir hakkın kapsam ve içeriğini açıklayan Genel Yorumlar kabul etmektedir. Genel Yorumlar, aynı zamanda, İnsan Hakları Komitesi’nin Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye Ek İhtiyari Protokol hükümlerine uygun şekilde, sözleşmeye aykırılıkla ilgili bireysel başvuruları inceleyip karara bağlarken dayandığı insan hakları standartlarını yansıtmaktadır.

Türkiye, her iki Sözleşme’ye de taraf olup, İhtiyari Protokol’e etki kazandıracak iç hukuk işlemlerini tamamlamıştır. Sözleşmelerde yer alan uluslararası insan hakları hukukun temel kurallarının Türkiye hukuk düzeninde hayata geçirilmesinin hedeflendiği bu dönemde, yol gösterici nitelikte eserlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu anlamda, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yayınevimizin ortak çalışması olarak Lema Uyar’ın yayına hazırladığı ve çevirilerini yaptığı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yorumları kitabı, Birleşmiş Milletler insan hakları sisteminin en önemli yapı taşları arasında olan her iki Komitenin hukuki deneyimini Türkiye hukuk literatürüne; Türkiye hukuk uygulamacıları, insan hakları alanında çalışan araştırmacılar, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere ilgili tüm kişilere hukuki araştırma ve incelemelerinde bir başvuru kaynağı olarak sunulmaktadır.

Kitabı satın almak için tıklayın.

İNSAN HAKLARI KOMİTESİ’NİN EMSAL KARARLARI

İNSAN HAKLARI KOMİTESİ’NİN EMSAL KARARLARI

Yazar: Raija Hanski, Martin Scheinin
Çeviren: Defne Orhun
ISBN: 975-6176-20-2
Kategori: İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları
Boyutu: 16x23 cm 656 Sayfa
Basım Tarihi: Haziran 2005

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1966’da kabul edilen ve 23 Mart 1976’da taraf devletler için yürürlüğe giren Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Birleşmiş Milletler’in, insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik en önemli belgeleri olarak kabul edilmekte ve bu belgelere taraf olan devletlerin Sözleşmelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirip, getirmediği dikkatle izlenmektedir.

Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Sözleşme’nin gereği olarak kurulan İnsan Hakları Komitesi, bir yandan Sözleşme’nin getirdiği rapor sistemini yürütürken, diğer yandan da çok önemli bir başka işlevi yerine getirerek, İhtiyari Protokole taraf devletler aleyhine yapılan bireysel başvuruları inceleyip, karara bağlamaktadır.

Sözleşmeler, Türkiye bakımından 23 Aralık 2003 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu anlamda ülkemizde görev yapan yargıçlar, avukatlar, güvenlik birimleri ile diğer kamu görevlileri başta olmak üzere, ilgili tüm kişilerin bu konudaki eğitim ve bilgilendirilmesi önem kazanırken, Birleşmiş Milletler insan hakları sistemine ilişkin hukuki araştırma ve incelemelere, başvuru kitaplarına, rehber niteliğindeki eserlere de büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır.

Åbo Akademi Üniversitesi İnsan Hakları Enstitüsü Müdürü ve aynı zamanda İnsan Hakları Komitesi üyesi olan Prof. Martin Scheinin’in, Raija Hanski ile birlikte derlediği bu çalışmada, insan hakları ihlalleri iddialarıyla, Kanada’dan Avustralya’ya, Fransa’dan Rusya’ya, Kamerun’dan Jamaika’ya kadar birçok devlet aleyhine yapılan bireysel başvurular üzerine İnsan Hakları Komitesi’nin incelediği 50 vaka yer almaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yayınevimizin Türkçe yayına hazırladığı bu çalışmanın, Avrupa Birliği’ne katılım sürecini her aşamada yaşayan ve uyum yasaları ile önemli adımlar atan Türkiye’nin değişmekte olan hukuk sistemi açısından çok önemli olduğu; avukatlara, yargıçlara ve konuyla ilgili herkes büyük yarar sağlayacağı inancındayız.

Kitabı satın almak için tıklayın.

TÜRKİYE’DE ADLİ YARDIM

TÜRKİYE’DE ADLİ YARDIM
Karşılaştırmalı İnceleme ve Politikalar

Derleyen: İdil Elveriş
ISBN: 975-6176-03-2
Kategori: İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları
Boyutu: 16x23 cm 288 Sayfa
Basım Tarihi: Şubat 2005

Adli yardım hizmeti, modern hukuklarda, artık insan hakları alanında değerlendirilmesi gereken bir niteliğe sahiptir. Bu durum, ceza davaları konusunda özellikle önem taşır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği sürecinde, süregelen iyileştirme çalışmaları arasında da yer alan bu konunun, Türkiye hukuk camiasında da, özellikle bu çerçevede yeterince değerlendirilmesinin önemi büyüktür.

İşte bu anlayış gözetilerek hazırlanan kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, 16 Nisan 2004 tarihinde düzenlenen uluslararası toplantıda yapılan sunum, tartışma ve tavsiyeleri içeriyor. Ayrıca, bu toplantıya sunulan “Türkiye’deki Adli Yardım Hizmetine İlişkin Genel Değerlendirme Raporu” da, ilk kez bu kitapta yayımlanıyor. Kitap, Türkçe ve İngilizce metinlerde, Türkiye ve yabancı ülke hukukçularının yararlanmasına sunulmuştur.

Bu çalışma İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve aynı Üniversite bünyesinde 2000 yılından beri faaliyette bulunan İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bağlı “Yargı Reformu ve Adalete Erişim Çalışma Grubu”nun katkıları ve işbirliğiyle hazırlanmıştır.

Kitabı satın almak için tıklayın.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN ADIM ADIM RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN ADIM ADIM RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’ne Sunulacak Raporların Hazırlanması ve Sunumu

Çeviren: İdil Işıl Gül
ISBN: 975-6176-02-4
Kategori: İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları
Boyutu: 16x23 cm 175 sayfa
Basım Tarihi: Aralık 2004

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’yle birlikte yayına hazırlanan Sivil Toplum Kuruluşları İçin Adım Adım Rapor Hazırlama Kılavuzu bu alanda var olan boşluğu dolduracak, STK'ların çalışmalarına katkıda bulunacaktır.

Elinizdeki bu kılavuz, son yıllarda gerek dünyada gerekse ülkemizde işlevleri farklılaşan sivil toplum kuruluşlarının (STK), Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’ne sunacağı raporların hazırlanması için dayanak olması gereken uluslararası belgeleri de vererek, ilgili süreci adım adım açıklıyor.

Kılavuz amaç, kaynak, biçim ve içerik olarak farklılıklar gösteren raporların hazırlık ve sunum sürecinde ortaya çıkacak her soruna yanıt verme amacı gütmemekte ancak hazırlanacak raporların içerikleriyle niteliklerinden bağımsız olarak rapor yazımı sürecine yol göstermektedir.

Kılavuz bu yanıyla STK'lara; sivil toplum raporlarında etkin olmayı sağlayan unsurların ne olduğunu aktarmak, Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi için önemli sayılabilecek bilgilerin neler olduğunu belirtmek, raporların planlanması ve yazımı konusunda gerekli donanımı sağlamak, hazırlanacak raporların Komite'nin çalışmalarına ve Taraf Devletlerin tutumlarına olumlu etkide bulunacak nitelikte olması için katkıda bulunmak amacı taşımaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’yle birlikte yayına hazırlanan Sivil Toplum Kuruluşları İçin Adım Adım Rapor Hazırlama Kılavuzu bu alanda var olan boşluğu dolduracak, STK'ların çalışmalarına katkıda bulunacaktır.

Kitabı satın almak için tıklayın.

ONARICI ADALET

ONARICI ADALET
Mağdur-Fail Arabuluculuğu ve Uzlaşma Uygulamaları: Türkiye ve Avrupa Bakışı

Derleyenler: Galma Jahic, Burcu Yeşiladalı
ISBN: 978-605-399-067-3
Basım Tarihi: Ekim 2008

Bu kitap “Türkiye’de Mağdur-Fail Arabuluculuğunun Geliştirilmesi” projesi kapsamında hazırlanan raporlar ve sunulan tebliğlerden oluşmaktadır. Bu yayın hazırlanırken amaç, mağdur-fail arabuluculuğu eğitimlerinde kullanılabilecek geniş çaplı bir eğitim materyali geliştirmekti. Bu hedefe ulaşmak için, mağdur-fail arabuluculuğunun sadece hukuki yönü değil, aynı zamanda bu uygulamanın temelinde yatan sosyal teorilere ve tartışmalara da yer verildi. Ayrıca hem Türkiye'de hem de karşılaştırmalı olarak Avrupa ülkelerindeki uygulamaya ilişkin analizlerin de dahil edilmesiyle, çalışmanın teorik çerçevesinin somut değerlendirmeler ile desteklenmesi hedeflendi. Söz konusu yaklaşımla ortaya çıkan bu yayın, öncelikle üniversiteler ve Barolar tarafından düzenlenen mağdur-fail arabuluculuğu eğitimlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış olsa da aynı zamanda geniş çaplı bir akademik çalışma olarak da kabul edilebilir.

Kitabın içinde yer alan makale ve yazılar proje çerçevesinde düzenlenen aktivitelerin bir ürünüdür. Proje çerçevesinde üç farklı araştırma yürütüldü. Bunlar; Türkiye’de mağdur-fail arabuluculuğunun hukuki analizi, Türkiye’de uygulayıcıların mağdur-fail arabuluculuğu hakkındaki görüşleri ve Avrupa ülkelerinde mağdur-fail arabuluculuğunun karşılaştırmalı analizi idi. Bu araştırmaların raporları bu kitaba dahil edilmiştir. Ayrıca, bazı konuları tamamlamak için, proje çerçevesinde düzenlenen seminerlerde sunulan tebliğler ve yapılan bazı konuşmalara da bu yayında yer verilmiştir.

ONARICI ADALET

ONARICI ADALET, MAĞDUR-FAİL ARABULUCULUĞU VE CEZA DAVALARINDA UZLAŞMA: EĞİTİM MATERYALLERİ

Derleyenler: Galma Jahic, Burcu Yeşiladalı
ISBN: 978-605-399-068-0
Basım Tarihi: Ekim 2008

Bu kitapta yer alan materyaller, “Türkiye’de Mağdur-Fail Arabuluculuğunun Geliştirilmesi” projesi kapsamında geliştirilmiş olan eğitim müfredatına göre yapılan eğitim programlarında kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır.