Ders İçerikleri

SPR 111- Spor Bilimlerinin Temelleri  
Spor bilimlerinin tarihsel temelleri, spor bilimlerinin felsefi temelleri, spor bilimlerinin bilimsel temelleri, spor bilimlerindeki gelişmeler ve bu gelişmeleri etkileyen faktörler, spor bilimlerinde temel disiplinler (pedagojik temeller, psikolojik temeller, sosyal temeller, hareket ve antrenman temelleri, sağlık temelleri, spor yönetimi, rekreasyon), mesleki hazırlık ve meslek seçimi, spor bilimleri ile ilgili istihdam alanları. 

 

SPR 112- Spor Yönetimine Giriş
 Ders kapsamında yönetim, yönetimde tarihsel gelişim ve kuramlar, örgütlerde modern yönetim teknikleri, yönetimin evrensel boyutları ve spor örgütlerinde yönetim, spor, fitness ve rekreasyon endüstrilerinin temel örgütsel ve iş yapılarına dair genel bilgiler verilecek, profesyonel spora, olimpiyatlara, amatör spora ve egzersiz/ fitness sektörlerine değinilecektir. 

 

SPR 113- Spor ve Toplum
Toplum nedir, toplum yapısı, spor ve toplum arasındaki ilişkinin niteliği, sporun toplumsal gelişim üzerindeki etkileri, spor kültürü, toplumun spora bakışı ve katılımı konularının inceleneceği örnek analizlerle desteklenecek derse spor dünyasından profesyoneller konuk konuşmacı olarak katılarak öğrenciler ile tecrübelerini paylaşacak.

 

SPR 114- İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji 
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar, sistemler ve hareket sisteminin yapıları, anatomik terimler ve kavramlar, düzlemler, eksenler, baş, boyun, gövde, üst ve alt kısımların hareketleri ve harekete katılan kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları, meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri

 

Türkçe I
Dilin tanımı ve önemi; dil- kültür ilişkisi. Anlatımın özellikleri, anlatım türleri, konu kavramı, konu türleri, konunun sınırlandırılması, yazı dili ve özellikleri, yazı anlatım düzeni (yazılı anlatımda planlama), anlatım biçimleri (açıklama, tartışma, betimleme, öyküleme), yazılı anlatım türleri, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri, yazılı anlatımın özellikleri, anlatım bozuklukları, yazılı anlatım uygulaması. 

 

Yabancı Dil I
Görülen, yaşanan ve izlenen bir olayı basit cümlelerle anlatma, basit deyimleri kullanma, cümlenin öğelerine ayırma.

 

SPR 121- Spor Örgütlerinde İdari Yapılar
Spor örgütlerinde görülen örgütsel yapılar, kar amacı güden spor örgütleri & kar amacı gütmeyen spor örgütleri ve devlete ait spor kuruluşları. Spor örgütlerinin idare ve kurulum uygulamaları, işletmenin temelleri, spor işletmelerinin temel fonksiyonları, işletme yapısı, spor organizasyonlarında örgüt kültürü ve spor işletmelerinin diğer işletmelere göre sahip oldukları yapısal ve idari farklılıklar konuları işlenecektir.

 

 

SPR 122- Örgütsel Davranış
Ders kapsamında; örgüt nedir, örgütsel davranış nedir, örgütlerde çeşitlilik, örgüt kültürü, normlar, değerler, grup davranışlarının temelleri, takım çalışması, çatışma, güç, kontrol, iletişim ve benzeri kavramlar ele alınacak, bireylerin örgüt içerisindeki konumunun ve uyumunun spor örgütlerinin yönetimi için ne denli önemli bir işlev olduğunun önemi üzerinde durulacaktır. Dersler içerisinde yapılacak vaka çalışmaları ile konuların pekişmesi sağlanacaktır. 

 

SPR 123- Spor Ürünleri
Sporda ürün kavramı, spor ürünleri, tüketici ürün eşleştirmesi, promosyon kavramı, kullanıma yönelik spor ürünleri, seyre yönelik spor ürünleri, spor ekipmanları, spor kıyafetleri, spor yayınları, filmler, müzikler vb. spor sektörünün içerisinde yer alan farklı nitelikteki ürünler incelenecektir.

 

Bilgisayar (Enformatik)    
Bilgisayarın tanımı, bilgisayarın iç ve dış donanımı, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Access ve Internet kullanımı.

 

Yabancı Dil II    
Tekil ve çoğul isimler, sıfat ve çeşitleri, şahıs ve ilgili zamirler, ilgili yardımcı fiiller.

 

SPR 124- T.C Yönetim Yapısı
Türkiye Spor Teşkilat yapısı, Gençlik Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, taşra teşkilatı, Türkiye’nin genel spor politikası, sporda stratejik kalkınma planları incelenecektir. 

 

Türkçe II    
Dil nedir? Dilin doğuşu, Dil-düşünce etkileşimi, Konuşma Nedir? Konuşma dilinin özellikleri, Güzel ve etkili konuşma teknikleri, Konuşma yanlışları, Sözlü anlatım türleri (söylev, açık oturum, sempozyum, konferans, forum, karşılıklı konuşmalar (söyleşi, mülakat, münazara).

 

SPR 211- Teknoloji Kullanımı ve Sunum Teknikleri
Ders kapsamında, teknoloji kullanımı ve sunum teknikleri üzerine çalışmalar yapılacak, öğrencilerden teknolojik alt yapıya dayalı proje üretimi ve sunumu istenilecektir. Dijital medya, sosyal medya gibi alanlarındaki teknolojiler aktarılacaktır. 

 

SPR 212- Rekreasyon, Spor ve Turizm
Rekreasyon nedir, serbest zaman felsefesi, rekreasyonun özellikleri, rekreasyon programları, rekreasyonda liderlik. Spor, turizm kavramları, aralarındaki ilişki, ilişkili programlar ve yönetimi, interaktif planlama.

 

 

SPR 213- Mülkiyet ve Tesis Yönetimi I    
Sporda mülkiyet kavramı, spor tesisleri, etkinlikleri, sporcular ve spor örgütlerinde temel yönetimsel ve hukuki süreçlerin ele alınması. 

 

HTR 111- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi    
Dünya Savaşı öncesi ve sonrasındaki gelişmeler, Türk topraklarının istilası ve ulusal direniş hareketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu, doğu ve batı kanadındaki savaşlar, tehditler, Cumhuriyet’in ilanı ve anayasa.

 

SPR 214- Spor Tarihi 
Beden Eğitimi ve Spor Tarihi’nin anlam ve önemi, dünyada ve Türkiye’de beden eğitimi ve sporun tarihsel gelişimi, spor tarihi araştırmaları,  spor tarihinin kaynakları.

 

SPR 215- Spor Pazarlamasına Giriş
 Ürün nedir, pazarlama nedir, pazarlamanın işlevleri, pazarlama teknikleri, spor ve pazarlama, bir ürün olarak spor, spor mülkiyetlerini tanımlama. 

 

SPR 221- Stratejik Spor Pazarlaması
Hedef kitleleri doğru belirlemenin önemi ve stratejileri, algı yönetimi nedir strateji belirleme, strateji uygulama, spor sponsorluğunda strateji oluşturma. Pazar bölümleme ve konumlandırma kavramları incelenecek örnek olaylarla program desteklenecektir. 

 

SPR 222- Spor Politikası
Bu ders spor ve politika ilişkisini iki farklı bakış açısıyla incelemektedir. Birincisi spor politikası olarak tabir edilen sporun farklı boyutlarıyla ilişkili spora özel politikaların ele alınması, ikicisi ise genel politika alanlarını teşkil eden ancak sporla kesişen konuların ele alınması. Bu derste özellikle kamu politikalarının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sporun temel alanlarını nasıl etkilediğine değinilecektir. 

 

SPR 223- Mülkiyet Yönetimi ve Organizasyon Yöneticiliği
Bir spor etkinliğinin baştan sona nasıl organize edildiği ile ilgili çalışmalar. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda spor yöneticiliği, iki yönetim tipi arasındaki benzerlikler. 

 

HTR 112- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II   
 Türk tarihinin bölümleri ve Atatürk ilke ve inkılâp tarihinin tarihimizdeki yeri, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinin genel Türk tarihinde son derece önemli bir yeri olduğu, Türk inkılâplarında Atatürk’ün üstün dehası, milletimizin anlayış ve fedakârlığı ile gerçekleştiği devletimizin temeli ve teminatının Atatürk ilkeleri ve inkılâpları olduğu, bunun yanında Atatürk’ün ilke ve inkılâplarından çıkan düşünce sistemini kavratmak, devleti, milleti ve ülkesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bir bütün olduğunu yeni nesillere öğretmek ve bu ideal içinde Türk gençliğinin bütünleşmesini sağlayarak çağdaş dünya devletlerinin gelişmişlik seviyesini yakalamak ve onun üzerine çıkmak gibi büyük hedefleri olan bir millet olduğumuzu dünyaya kabul ettirmeyi bu dersin içeriği olarak ifade etmek mümkün.

 

SPR 224- İnsan Kaynakları ve İlişkileri Yönetimi
İnsan kaynaklarının temelleri, eleman alımı, personelin eğitilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, iletişim kavramları, teknikleri, araçları, kurumsal - bireysel ilişkiler ve iletişim, iletişim ve ilişkilerde sporun yeri ve rolü, kurumsal/bireysel ilişki ve iletişimlerin yönetimi. 

 

Mesleki Yabancı Dil I ve II   
Öğrencilerin eğitim gördükleri alanlar hakkındaki terimleri tanımalarını ve konularına yönelik literatürü takip etmelerini kolaylaştırmayı sağlamaktır.

 

SPR 225- SPR 422 Medya ve Spor 1 ve 2 
Spor medyası nedir, medya ve spor ilişkisi, spor medyasının tarihi ve gelişimi, medyada spor dili, medya ile ilişkiler, sporda medyanın gücü. Derse sektörün ustalarının katılımı sağlanarak örnek olaylarla teorik ve pratik bilgi pekiştirilecektir. Yeni dönem dijital ve sosyal medya ile ilgili bilgiler aktarılacaktır. 

 

SPR 311- Sporda Ekonomisi ve Finans Yönetimi
Bu dersin temel konularını, stratejik finans yönetiminin mikro ve makro ekonomik boyutlarına dair tüzel finans teorileri ve uygulamaları teşkil etmektedir. Sporda finansal yönetimin diğer sektörlerden farklılaşan yanları, kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen spor örgütlerinin finansal yönetimleri incelenecektir. 

 

SPR 312- Stratejik Spor Odaklı Pazarlama İletişimi
Kurumların sponsorluk yaklaşımları, sponsorluk ve iletişim arasındaki ilişki, ROI hesaplama yöntemleri, ROI ile ilişkili olarak uzun vadeli sponsorluk planları nasıl oluşturulur. (Uzmanlaşma için alan seçimi).

 

SPR 312- Mülkiyet Yönetimi ve Spor Tesis Tasarım Yönetimi
Liderliğin tanımı, etkili liderlik, lider ve yönetici arasındaki farklar, liderlik yaklaşımları, Dünya’ dan ve Türkiye’ den spor dünyasında başarılı liderler ve özellikleri incelenecek, konuk konuşmacılar derse davet edilecektir. Spor tesisleri ve organizasyonlar konusunda önemli isimler deneyimlerini paylaşacaktır. .Spor tesislerinin tanımı, Türkiye’ de ve Dünya’ da spor tesisleri, Türkiye’de ve Dünya’da spor tesis yönetiminin tanımı ve fonksiyonu, spor tüketicisi ve davranış biçimleri incelenecektir. 

 

SPR 313- Spor Psikolojisi 
Psikoloji biliminin doğası, spor psikolojisine genel bakış, kişilik, zihinsel süreçler, güdülenme, yarışma ve yarışma kaygısı, saldırganlık, grup süreçleri ve benzeri konular işlenecektir.

 

SPR 321- Spor Sponsorluğu ve Spor İletişimi Uygulamaları
Dünya’da ve Türkiye’ de örnek spor iletişimi ve sponsorluk uygulamaları, her hafta derse konuk olarak katılacak sektörün ustalarından örnek sponsorluk uygulamaları (Uzmanlaşma için alan seçimi)

 

SPR 321- Mülkiyet ve Sporda Personel Yönetimi
Personel yönetimi, etkili iletişim yaklaşımları, performans değerlendirme teknikleri müzakere teknikleri, proje yönetimi ve uygulama teknikleri. (Uzmanlaşma için alan seçimi).

 

SPR 322- Spor Sosyolojisi
Sosyoloji, Toplum- Bilim – Spor, Birey ve Toplum, Sosyal Yapı, Spor Sosyolojisi, Sosyolojik Açıdan Spor, Spor ve Toplumsal Yaşam, Spor Sosyolojisinin İşlevleri, Spor Sosyal Gruplar, Sporun Toplum üzerindeki etkisi ve benzeri konular işlenecektir.

 

SPR 323- Spor Hukuku    
Hukukun temel ilkeleri, hukukun dalları ve kaynakları, anayasa tüzük ve yönetmelikler. Türkiye’de spor hukuku, spora ilişkin kanun, tüzük ve yönetmelikler. Ulusla arası spor hukuku ve spor hukukunda yeni gelişmeler ve düzenlemeler incelenecektir.

 

İş Hayatı için Yabancı Dil
Mezuniyet sonrası çalışma alanlarında gereksinimlerini karşılayacak Özgeçmiş hazırlama, sunu, iş görüşmesi, konuşma hazırlama gibi konular Mesleki  İngilizce donanımı verilir.

 

SPR 324- Sporda Tüketici Davranışları
Spor tüketicisi kavramı, tüketici ürün eşleştirmesi, tüketiciyi analiz etmek ve anlamak, örnek spor pazarlama uygulamalarının sektör profesyonelleri ile birlikte incelenmesi, örnek vaka çalışmaları yapılacaktır. 

 

SPR 411- Sponsorluk Satış ya da Spor İletişimi Alan Uygulaması
İlgili kurumlarda görev alınarak spor sponsorlukları ve spor odaklı pazarlama iletişimi konusunda çalışmalar yapılması Ürün olarak spor, satışın teşviki için sponsorluk kullanımı, sponsorluk ve hizmet sektörünün yakın diyalogları incelenecektir. (Uzmanlaşma Eğitimi)

 

SPR 411- Mülkiyet Yönetimi Alan Uygulaması
Bir kulüp, tesis veya organizasyon içerisinde görev alarak, tesis yönetimi ve organizasyon düzenlenmesi konusunda deneyim sahibi olmak. (Uzmanlaşma Eğitimi)

 

SPR 412- Araştırma Teknikleri & İstatistik   
Ders kapsamında, Araştırma tekniklerine giriş, araştırma eğitimi, araştırma süreç ve teknikleri, istatistiksel ve araştırma hipotezleri, araştırma modelleri, veri toplamada temel yaklaşımlar ve veri toplama çeşitleri, v.b. gibi konuların öğretilmesinin yanında bütün öğrencilerin araştırma önerisi hazırlaması ve sunması gelecekte onların bu alanda çalışmalarına yardımcı olacaktır.

 

SPR 413- Sporda Özel İhtiyaç Yönetimi
Toplum içinde farklı hizmetlere ihtiyaçları olan çocuklar, yaşlılar, engelliler, hamile kadınlar gibi özel popülasyonlar için uyarlanan veya organize edilen spor/rekreasyon programlarının yönetimi.

 

SPR 421- Mülkiyet ve Tesis Tasarım Yönetimi
Spor tesisleri için ihtiyaç analiz teknikleri, ihtiyaçlara dayalı malzeme temini, malzeme işlevselliği, kullanım amaçları, yerleşimi ve uygulamasında yönetimin fonksiyonu incelenecek, örnek olay çözümlemeleri yapılacaktır. (Dersler İngilizce olarak işlenecektir). (Uzmanlaşma için Alan Seçimi)

 

SPR 421- Spor Sponsorluğu & İletişimi Plan Geliştirme ve Alan Uygulaması
İlgili kurumlarda görev alınarak spor sponsorlukları ve spor odaklı pazarlama iletişimi konusunda çalışmalar yapılması. Spor sponsorluğunda analiz, planlama, koordinasyon, uygulama ve kontrol süreçleri, sponsor olan ve olunan arasındaki uyum.(Uzmanlaşma Eğitimi)

 

SPR 423- Yönetim ve Sporda Etik 
Etik kavramına genel bir bakış, yönetim alanındaki etik konular, Fair play ve Doping, spor ahlakı, oyun kuramları gibi spor etiğini ilgilendiren güncel konular incelenecektir. 

 

Seçmeli Dersler

SPR 314- Özel Kulüplerde Spor Yönetimi
Kar amacı güden spor kulüplerinde yönetimin farklılaşan özellikleri ve idari yapılar.
Yönetim nedir? Organizasyon nedir? Kamu & özel kurum ayrımı üzerinde durulacak örnek olaylarla spor kulüplerinin yapısal nitelikleri ve temel problemleri incelenecektir. 

 

SPR 315 Sporda Satış Teknikleri
Sporda farklı ürünlere yönelik satış stratejilerinin geliştirilmesi, spora özel satış kanalları ve uygulamaları. Sporda toptan ve perakende ürünlerin satışı, uluslararası konsorsiyumlar ve farklı ortaklık modelleri incelenecektir. 

 

SPR 316- Finansal Planlama ve Değerlendirme
Sporda finansal yönetimin diğer sektörlerden farklılaşan yönleri kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen spor örgütlerinin finansal planlama metotları, uygulamaları ve raporlama yöntemleri üzerinde durulacak örnekler incelenerek bilgilerin pekişmesi sağlanacaktır.

 

SPR 317- Sporda Pazar Araştırmaları
Amaç ve hedef belirleme, bir ürün olarak spor ve spor alanını tanıma/ tanımlama hedef kitle belirleme, hedef kitleyi tanıma, araştırma tekniğinin ve bütçenin belirlenmesi, sahaya çıkma, uygulama ve değerlendirme kavramları üzerinde durulacak örnek çalışma ile değerlendirme yapılacaktır.

 

SPR 325- Rekreasyon Hizmetleri Yönetimi
Spor pazarında yer alan farklı nitelikteki rekreasyon ve serbest zaman ürünlerinin tasarlanması, satışı ve yönetimi. Rekreasyon, spor ve sağlık, doğa turizmi, serbest zaman planlama becerisi, turizm hizmetleri ve bunların yönetimi konusunda akademik incelemeler yapılıp örnek çalışmalarla konular desteklenecektir. 

 

SPR 326- Yerel Yönetimlerde Sporun Finansman Kaynakları
Yerel yönetim nedir, yerel yönetim yapılanması, yerel yönetimlerce topluma sunulan spor ürünleri, toplum refahını arttırmaya yönelik hizmetler, herkes için spor kavramı, yaşam boyu spor kavramı, amatör spor okulları, yerel yönetim spor yatırım ve planlama kavramları üzerinde durulacak doğru ve yanlış örnekler incelenecektir.

 

SPR 327- Spor Turizmi
Spor ve turizm ilişkisi, spor ürünlerinin turizm sektörü içerisindeki yeri, spor turistlerinin tipolojisi, farklı nitelikteki spor turistlerinin tüketim davranışı, sosyal, ekonomik ve politik açıdan bir turizm ürünü olarak spor.

 

SPR 328- Sporda Dijital Medya İletişimi
Dijital dünya, pazarlama, dijital pazarlama, web siteleri, e-ticaret, sporda markalaşma, spor & marka bilinirliği, sporda dijital güvenlik, dijital dünyada marka yönetimi, sporda sosyal medya kullanımı, sosyal medyada spor reklamı, dijital dünyada kriz ve itibar yönetimi hedef kitle etkileşimleri konuları üzerinde durulacaktır. ( Dersler İngilizce olarak işlenecektir). 

 

SPR 414- Spor Etkinliklerine Talip Olma Başvuru ve Adaylık
Etkinlik türleri, etkinlik katılım şartları, başvuru & adaylık süreci, doğru strateji belirleme, doğru iletişim kurma, iletişimin fonksiyonları,  istek ve ihtiyaçlar, spor etkinliklerinin etkileri kavramları üzerinde durulacak, örnek olay incelemeleri yapılacaktır.

 

SPR 415- Sporda Kalite ve Performans Yönetimi
Derste; kalite ve performans kavramları incelenecek kalitenin sağlanmasında liderlik modelleri incelenerek performans değerlendirme, iç ve dış müşteri memnuniyet, toplam kalite yönetimi, mükemmeliyetçilik modeli sporun farklı alanlarında performans ölçme, değerlendirme ve ödüllendirme uygulama  incelemeleri yapılacaktır. 

 

SPR 416- Sporda Liderlik
Liderlik ve yönetim kavramları; liderlik ve yöneticilik özellikleri/ becerileri/ yaklaşımları; vizyon/misyon geliştirme; değer yaratma; kriz yönetimi; etkin liderlik; kurumsal ve bireysel liderlik; kurum yönetimi; toplantı yönetimi; zaman yönetimi; etkin karar verme yöntemleri; etkin iletişim; etik değerler incelenecektir.  

 

SPR 417- Sporda Marka ve Kimlik Yönetimi
Marka nedir, marka algısı, marka eş değeri, marka farkındalığı marka kimliği nedir.  Bir spor markası yaratma ve kimliğe büründürerek tutundurma kavramları üzerinde durulacak, örnek olaylar ve derse konuk konuşmacı olarak gelecek sektör profesyonelleri ile teori ve pratik birleştirilecektir.

 

SPR 418- Sağlık Bilgisi  ve İlk Yardım    
Sağlık ve ilk yardım alanlarında temel bilgiler, insan ve toplum için önemi,  bu alandaki ulusal ve uluslararası organizasyonlar, katılım, yönetim, iletişim, verilen kurslar, sertifikasyon sistemleri.

 

SPR 424- Spor Sponsorluğu’ nda  Yenilikçi Uygulamalar
Modern spor sponsorluğunda hedef belirleme ve strateji geliştirme, dünyada alternatiflerinden farklılaşan spor sponsorluğu uygulamaları. Sporda kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması. Spor sponsorluğunda geri dönüşün ve etkinliğin ölçülmesinde referans noktaları ve kullanılan yöntemler.

 

SPR 425- Spor Gelişimi ve Herkes için Spor
Spor ve herkes için spor kavramlarının tanımı, Türkiye’ de ve Dünya’ da herkes için spor anlayışı, sağlık için, gelişim için, yaşlılar için, engelliler için spor, yaşa, cinsiyete, ihtiyaçlara göre spor kavramları tanımlanacak iç mekan ve doğa sporları arasındaki farklılıklar ve bireye katkıları, devletin ve yerel yönetimlerin spora katkısı incelenecektir.

 

SPR 426- Spor Mimarisi
Spor tesislerinin tasarımı ve inşaası için temel bilgiler; yüksek kaliteli spor tesisleri tasarımı için gerekli planlama, araştırma, karar verme evreleri; yeni tesislerin yapımı ve mevcut tesislerin iyileştirilmesi; master planlama; tesis tasarımı; malzeme seçimleri; ilgili örnekler; gelecekte spor tesisleri planlaması, tasarımı ve inşaası; ilgili teknoloji. 

 

 

SPR 427- Spor Yayıncılığı ve Yayın Hakkı Yönetimi
Spor Yayıncılığının temel esasları, spor medyasında haber değerlendirilirken dikkat edilecek kavramlar, ulusal ve uluslararası medyadaki spor yayınlarının paketlenmesi, fiyatlandırılması ve satışı farklı haber teknikleri ve hukuki süreçler incelenecektir.